എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഏലൂർ കുറ്റിക്കാട്ടുകരയിൽ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി

എറണാകുളം ജില്ലയിലെഏലൂർ കുറ്റിക്കാട്ടുകരയിൽ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണിവർ

flood in kerala

Top