മുതിർന്ന ജഡ്ജി എ.എം ഖാൻവിൽക്കർ ഇന്ന് മുതൽ സുപ്രിംകോടതി കൊളീജിയത്തിൽ September 3, 2020

മുതിർന്ന ജഡ്ജി എ.എം ഖാൻവിൽക്കർ ഇന്ന് മുതൽ സുപ്രിംകോടതി കൊളീജിയത്തിൽ. ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര വിരമിച്ച ഒഴിവിലാണ് ഖാൻവിൽക്കർ കൊളീജിയത്തിലേക്ക്...

Top