അറബിക്കഥയിലൂടെ തുടങ്ങി; ഇടയിൽ ജിമിക്കി കമ്മൽ; ഒടുവിൽ മഴ വരണണ്ടേ: അനിൽ പനച്ചൂരാൻ എന്ന ഗാനരചയിതാവ് January 3, 2021

‘ചോരവീണ മണ്ണിൽ നിന്നുയർന്നു വന്ന പൂമരം..’ വിപ്ലവം സ്ഫുരിക്കുന്ന ഈ വരികൾ കേരളം പലവട്ടം ഏറ്റുപാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നോളം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വ്യത്യസ്തതയുമായാണ്...

Page 2 of 2 1 2
Top