സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ സംസ്‌കൃത ദേശഭക്തി ഗാനവുമായി സൈനിക സംഘം August 15, 2020

സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ സംസ്‌കൃത ദേശഭക്തി ഗാനവുമായി സൈനികരുടെ സംഘം. ബംഗലുരുവിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന എട്ട് സൈനികർ ചേർന്നാണ് ജയജയ ഭാരതം എന്ന പേരിൽ...

Top