14 തവണ യാത്ര നിഷേധിച്ചു; അന്ധയായ സ്ത്രീക്ക് ഊബർ നൽകേണ്ടത് 7.33 കോടി April 3, 2021

അന്ധയായ സ്ത്രീക്കും അവരുടെ വളർത്തു നായക്കും യാത്ര നിഷേധിച്ചതിന് പ്രമുഖ റൈഡ് ഷെയർ ആപ്പായ ഊബറിന് 1.1 ദശലക്ഷം അമേരിക്കൻ...

Top