റെന്റിങ് സാധ്യതകള്‍ മിന്നുന്നു May 27, 2018

ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാന്‍ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു വരുമാനം നേടല്‍ പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. വീടുകളും , ഫ്ളാറ്റുകളും, വാണിജ്യ സമുച്ചയങ്ങളും ,വാഹനങ്ങളും...

പണപ്പെരുപ്പം 0.90 ശ്തമാനത്തിൽ; ഇത് ഒമ്പത് മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്ക് July 15, 2017

മൊത്തവില സൂചികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പണപ്പെരുപ്പം ജൂൺ മാസത്തിൽ 0.90 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ഒമ്പതു മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കാണ്...

Top