ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയ്ക്കുള്ളിൽ പുതിയ ഗ്രാമം നിർമ്മിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളി ചൈന January 22, 2021

അരുണാചൽ പ്രദേശിനെ തങ്ങൾ അംഗികരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചൈന.ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയ്ക്കുള്ളിൽ പുതിയ ഗ്രാമം നിർമ്മിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളി ചൈന. സ്വന്തം പ്രദേശത്തിന് അകത്ത്...

Top