ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് റിപ്പോർട്ട് November 2, 2020

പഞ്ചസാര ഉപഭോഗം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യം ഇന്ത്യയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും പഞ്ചസാര കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിലവിലെ...

Top