‘വെള്ള ഷർട്ടിട്ട് ചെന്നാലൊന്നും അമ്മ വരൂന്ന് തോന്നണില്ലാട്ടാ’ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്‌സിലെ ഡിലീറ്റഡ് സീൻ പുറത്ത് March 11, 2019

കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്‌സിലെ ഡിലീറ്റഡ് സീൻ പുറത്ത്. അമ്മയെ വിളിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ള ഉടുപ്പെടുക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ സീനാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്ന്....

Top