സ്ത്രീകൾക്ക് ഇനി ആശങ്ക എന്തിന്; സ്വന്തം നാട്ടിൽ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ഒപ്പം സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വവും. February 19, 2021

വീട് ഭരിക്കുന്ന, കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ തൊഴിൽ എന്നതിനേക്കാൾ അനുയോജ്യം സ്വന്തമായൊരു...

Top