ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്: വോട്ടെണ്ണൽ മറ്റന്നാൾ October 22, 2019

അഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ മറ്റന്നാൾ. വോട്ടെടുപ്പിന്റെ ബൂത്തുതിരിച്ചുള്ള കണക്കെടുപ്പിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ. പോളിംഗ് ശതമാനത്തിലെ കുറവ്...

എറണാകുളത്ത് പോളിംഗ് മന്ദഗതിയിൽ October 21, 2019

നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന എറണാകുളത്ത് പോളിംഗ് മന്ദഗതിയിൽ തുടരുന്നു. ഉച്ച വരെ 25 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്നലെ...

Top