സ്വര്‍ണ്ണവില; 120രൂപ കൂടി November 15, 2018

സ്വര്‍ണ്ണം പവന് 120രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം സ്വര്‍ണ്ണത്തിന് വില കുറഞ്ഞിരുന്നു. 23,120രൂപയാണ് പവന്റെ ഇന്നത്തെ വില. 23,000ആയിരുന്നു...

സ്വര്‍ണ്ണം പവന് 160രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ചു November 12, 2018

സ്വര്‍ണ്ണത്തിന് വന്‍ വര്‍ദ്ധനവ്. പവന് 160രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കൂടിയത്. രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍...

സ്വര്‍ണ്ണത്തിന് വീണ്ടും 80രൂപ കൂടി September 25, 2018

സ്വര്‍ണ്ണം പവന് 80 രൂപ കൂടി. നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത്. 22960രൂപയാണ് പവന്.  സെപ്തംബര്‍ 19നും, 20നും...

പവന് 80 രൂപ കൂടി September 18, 2018

സ്വര്‍ണ്ണം പവന് 80രൂപ കൂടി.  22880രൂപയാണ് പവന് ഇന്നത്തെ വില. ഇന്നലെ 200രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു...

പവന് 160രൂപ കൂടി September 11, 2018

സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധവ്. പവന് 160രൂപയാണ് ഇന്ന് വര്‍ദ്ധിച്ചത്. 22, 840രൂപയാണ് പവന് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 2855രൂപയാണ്. മൂന്ന്...

സ്വര്‍ണ്ണത്തിന് 160രൂപ കൂടി July 4, 2018

സ്വര്‍ണ്ണ വിലയില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധനവ്. 160രൂപയാണ് ഇന്ന് മാത്രം വര്‍ദ്ധിച്ചത്. ഇന്നലെ 80രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. 22,640രൂപയാണ് സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില....

സ്വര്‍ണ്ണത്തിന് 120രൂപ കൂടി June 15, 2018

സ്വർണ വില കൂടി. പവന് 120രൂപയാണ് കൂടിയത്.  ഇന്നലെ പവന് 80 രൂപ വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. 23,120 രൂപയാണ് പവന്‍റെ ഇന്നത്തെ...

സ്വർണ വില കൂടി October 14, 2017

സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് വർദ്ധന. പവന് 80 രൂപയാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. പവന് 22,360 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 10...

സ്വര്‍ണ്ണവില കൂടി September 8, 2017

സ്വര്‍ണ വില പവന് 200 രൂപ കൂടി 22,720 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കൂടി 2,840 രൂപയായി. ഈ...

സ്വർണവില കൂടി August 8, 2017

സ്വർണവില പവന് 80 രൂപ കൂടി 21,280 രൂപയായി. 2660 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. 21,200 രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം...

Top