സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; പവന് 37,360 രൂപ October 16, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 37,360 രൂപയിലെത്തി. ഇതോടെ 4670 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില.തുടർച്ചയായ രണ്ടു...

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്നും വർധിച്ചു; പവന് 240 രൂപകൂടി 37,800 രൂപയിലെത്തി October 10, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്നും വർധിച്ചു. പവന് 240 രൂപകൂടി 37,800 രൂപയായി. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 4725 രൂപയായി. ഈ മാസത്തെ...

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; പവന് 360 രൂപ വർധിച്ച് 37,560 രൂപയായി October 9, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. പവന് 360 രൂപ വർധിച്ച് 37,560 രൂപയായി. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 4965 രൂപയായി. തുടർച്ചയായ രണ്ട്...

സ്വർണ വിലയിൽ വർധന; പവന് 360 രൂപകൂടി October 6, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വർധന. പവന് 360 രൂപകൂടി 37,480 ലെത്തി. 4685 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. ഇന്നലെ 37,120...

തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; പവന് 37,280 രൂപ October 1, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് പവന് 80 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 37,280 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ...

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; പവന് 160 രൂപ കൂടി 37,360 രൂപയിലെത്തി September 30, 2020

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. പവന് 160 രൂപ കൂടി 37,360 രൂപയിലെത്തി. ഇതോടെ 4670 രൂപയാണ്...

സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; പവന് 36,800 രൂപയിലെത്തി September 26, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞ് 36,800 രൂപയായി. ഇതോടെ 4,600 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ...

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; പവന് 36,720 രൂപയിലെത്തി September 24, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് പവന് 480 രൂപകുറഞ്ഞ് 36,720 രൂപയിലെത്തി. 4590 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. ഇതോടെ...

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു; പവന് 37,600 രൂപ September 22, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. പവന് 560 രൂപ കുറഞ്ഞ് 37,600 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 4,700 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഈ...

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 37,960 ലെത്തി September 17, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 37,960 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 4745 രൂപയാണ് വില....

Page 1 of 111 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Top