സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു January 11, 2021

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. പവന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞ് 36,720 രൂപയിലെത്തി. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 4590...

സ്വർണ വില വർധനവ്; പവന് 320 രൂപകൂടി 38,400 രൂപയിലെത്തി January 5, 2021

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വർധിച്ചു. പവന് 320 രൂപകൂടി 38,400 രൂപയായി. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 4,800 രൂപയിലുമെത്തി. തിങ്കളാഴ്ച രണ്ടുതവണയായി...

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്; പവന് 240 രൂപ വർധിച്ച് 37,680 രൂപയിലെത്തി December 21, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്. ഇന്ന് പവന് 240 രൂപ വർധിച്ച് 37,680 രൂപയിലെത്തി. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 30...

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; പവന് 60 രൂപകൂടി 37,120 രൂപയിലെത്തി December 17, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വർധിച്ചു. പവന് 60 രൂപകൂടി 37,120 രൂപയിലെത്തി. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 20 രൂപ വർധിച്ച് 4640 രൂപയുമായി....

സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; പവന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞ് 36,720 രൂപയിലെത്തി December 10, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് പവന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞ് 36,720 രൂപയിലെത്തി. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 40 രൂപകുറഞ്ഞ് 4590...

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്; പവന് 50 രൂപ കൂടി 37,280 രൂപയിലെത്തി December 8, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്. പവന് 50 രൂപ കൂടി 37,280 രൂപയിലെത്തി. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 70 രൂപ കൂടി...

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; പവന് 37,360 രൂപ October 16, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 37,360 രൂപയിലെത്തി. ഇതോടെ 4670 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില.തുടർച്ചയായ രണ്ടു...

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്നും വർധിച്ചു; പവന് 240 രൂപകൂടി 37,800 രൂപയിലെത്തി October 10, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്നും വർധിച്ചു. പവന് 240 രൂപകൂടി 37,800 രൂപയായി. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 4725 രൂപയായി. ഈ മാസത്തെ...

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; പവന് 360 രൂപ വർധിച്ച് 37,560 രൂപയായി October 9, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. പവന് 360 രൂപ വർധിച്ച് 37,560 രൂപയായി. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 4965 രൂപയായി. തുടർച്ചയായ രണ്ട്...

സ്വർണ വിലയിൽ വർധന; പവന് 360 രൂപകൂടി October 6, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വർധന. പവന് 360 രൂപകൂടി 37,480 ലെത്തി. 4685 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. ഇന്നലെ 37,120...

Page 1 of 121 2 3 4 5 6 7 8 9 12
Top