സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 37,960 ലെത്തി September 17, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 37,960 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 4745 രൂപയാണ് വില....

സ്വർണവില പവന് 240 രൂപ കൂടി 38,240 ലെത്തി August 27, 2020

സ്വർണവില പവന് 240 രൂപ കൂടി 38,240 ലെത്തി. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 4780 രൂപയായി. ബുധനാഴ്ച സ്വർണവില 240 രൂപ...

സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; 800 രൂപ കുറഞ്ഞ് പവന് 39,440 രൂപയിലെത്തി August 19, 2020

സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്. ഒറ്റ ദിവസത്തെ വർധനവിന് പിന്നാലെ ബുധനാഴ്ച പവന് 800 രൂപ കുറഞ്ഞ് 39,440 രൂപയിലെത്തി. ഇതോടെ...

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; പവന് 400 രൂപ കുറഞ്ഞ് 41,200 രൂപയിലെത്തി August 11, 2020

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. പവന് 400 രൂപ കുറഞ്ഞ് 41,200 രൂപയിലെത്തി. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 5150 രൂപയാണ്...

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന; പവന് 480 രൂപ കൂടി 42,000 രൂപയിലെത്തി August 7, 2020

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന. പവന് 480 രൂപകൂടി 42,000 രൂപയിലെത്തി. 5250 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. ഇതോടെ തൂടർച്ചയായ ഏഴ്...

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്; പവന് 120 രൂപകൂടി 41,320 രൂപയിലെത്തി August 6, 2020

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്. പവന് 120 രൂപകൂടി 41,320 രൂപയിലെത്തി. ഇതോടെ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം സ്വർണണവിലയിൽ 1040 രൂപയുടെ...

സർവകാല റെക്കോർഡും തകർത്ത് സ്വർണവില; പവന് 40,160 രൂപ August 1, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സർവകാല റെക്കോർഡും തകർത്തു സ്വർണവില 40,000 കടന്നു. പവന് ഇന്ന് 160 രൂപ വർധിച്ചു 40,160 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന്...

സ്വർണവിലയിൽ റെക്കോർഡ് കുതിപ്പ്; ഒരു പവന് 40,000 രൂപ July 31, 2020

റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച് സ്വർണവില. തുടർച്ചയായ ഒമ്പതാം ദിവസം വില ഉയർന്ന് പവന് 40,000 രൂപയിലെത്തി. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് വില 5,000...

സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു; ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 38,600 രൂപയായി ഉയർന്നു July 27, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. ഒരു പവന് 480 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 38,600...

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിൽ; പവന് 480 രൂപകൂടി 37,880 രൂപയിലെത്തി July 24, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായ നാലാമത്തെ ദിവസവും സ്വർണവിലയിൽ കുതിപ്പ്. വെളളിയാഴ്ച പവന് 480 രൂപകൂടി 37,880 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 4735 രൂപയാണ്...

Page 1 of 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Top