സ്വർണവില പവന് 240 രൂപ കൂടി 38,240 ലെത്തി August 27, 2020

സ്വർണവില പവന് 240 രൂപ കൂടി 38,240 ലെത്തി. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 4780 രൂപയായി. ബുധനാഴ്ച സ്വർണവില 240 രൂപ...

സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; 800 രൂപ കുറഞ്ഞ് പവന് 39,440 രൂപയിലെത്തി August 19, 2020

സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്. ഒറ്റ ദിവസത്തെ വർധനവിന് പിന്നാലെ ബുധനാഴ്ച പവന് 800 രൂപ കുറഞ്ഞ് 39,440 രൂപയിലെത്തി. ഇതോടെ...

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; പവന് 400 രൂപ കുറഞ്ഞ് 41,200 രൂപയിലെത്തി August 11, 2020

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. പവന് 400 രൂപ കുറഞ്ഞ് 41,200 രൂപയിലെത്തി. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 5150 രൂപയാണ്...

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന; പവന് 480 രൂപ കൂടി 42,000 രൂപയിലെത്തി August 7, 2020

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന. പവന് 480 രൂപകൂടി 42,000 രൂപയിലെത്തി. 5250 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. ഇതോടെ തൂടർച്ചയായ ഏഴ്...

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്; പവന് 120 രൂപകൂടി 41,320 രൂപയിലെത്തി August 6, 2020

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്. പവന് 120 രൂപകൂടി 41,320 രൂപയിലെത്തി. ഇതോടെ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം സ്വർണണവിലയിൽ 1040 രൂപയുടെ...

സർവകാല റെക്കോർഡും തകർത്ത് സ്വർണവില; പവന് 40,160 രൂപ August 1, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സർവകാല റെക്കോർഡും തകർത്തു സ്വർണവില 40,000 കടന്നു. പവന് ഇന്ന് 160 രൂപ വർധിച്ചു 40,160 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന്...

സ്വർണവിലയിൽ റെക്കോർഡ് കുതിപ്പ്; ഒരു പവന് 40,000 രൂപ July 31, 2020

റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച് സ്വർണവില. തുടർച്ചയായ ഒമ്പതാം ദിവസം വില ഉയർന്ന് പവന് 40,000 രൂപയിലെത്തി. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് വില 5,000...

സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു; ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 38,600 രൂപയായി ഉയർന്നു July 27, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. ഒരു പവന് 480 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 38,600...

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിൽ; പവന് 480 രൂപകൂടി 37,880 രൂപയിലെത്തി July 24, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായ നാലാമത്തെ ദിവസവും സ്വർണവിലയിൽ കുതിപ്പ്. വെളളിയാഴ്ച പവന് 480 രൂപകൂടി 37,880 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 4735 രൂപയാണ്...

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്; പവന് 120 രൂപകൂടി 37,400 രൂപയിലെത്തി July 23, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്. പവന് 120 രൂപകൂടി 37,400 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 4675 രൂപയാണ് വില. തുടർച്ചയായ...

Page 2 of 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Top