രാജ്യത്ത് എയർകണ്ടീഷണറുകളുടെ ഇറക്കുമതി നിരോധിക്കാൻ വിജ്ഞാപനം October 16, 2020

രാജ്യത്ത് എയർകണ്ടീഷണറുകളുടെ ഇറക്കുമതി നിരോധിക്കാൻവിജ്ഞാപനം. ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള തീരുമാനം സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ്...

Top