മണിക്കൂറിൽ 1200കിമി വേഗത; ട്രാവൽ പോഡ് വരുന്നു July 30, 2017

ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് മാതൃകയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുതിയ ഗതാഗത സംസ്കാരം വരുന്നു. രാജസ്ഥാനിലെ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ സൂപ്പർ...

രാജ്യത്ത് പോഡ് ടാക്‌സി, ഹൈപ്പർലൂപ്പ്, മെട്രിനോ തുടങ്ങിയ ആധുനിക ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഉടൻ വരുന്നു July 27, 2017

രാജ്യത്ത് പൊടുഗതാഗത സംവിധാനം ാധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അതിവേഗ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ ആയോഗ് ശുപാർശ ചെയ്തു. ഹൈപ്പർലൂപ്പ്, പോഡ് ടാക്‌സി, മെട്രിനോ...

Top