തിരുവനന്തപുരത്ത് മൈ ജി യുടെ പുതിയ രണ്ട് ഷോറൂമുകൾ കരമനയിലും കിളിമാനൂരിലും ഇന്ന് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. March 6, 2021

തലസ്ഥാനനഗരിയുടെ ഗാഡ്ജറ്റ് സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതൽ നിറംപകര്‍ന്ന് എറ്റവും മികച്ച കളക്ഷനുകളുമായി myG യുടെ പുതിയ ഷോറൂമുകൾ കരമനയിലും കിളിമാനൂരും പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു....

തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ ഗാഡ്ജറ്റ് സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതൽ നിറം പകരാൻ, കരമനയിലും കിളിമാനൂരിലും മൈ ജിയുടെ പുതിയ രണ്ട് ഷോറൂമുകൾ നാളെ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്നു. March 5, 2021

കേരളത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിക് വ്യാപാര രംഗത്തെ പ്രമുഖ ബ്രാന്‍ഡ് നെയിം ആയ മൈ ജിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ രണ്ട് ഷോറൂമുകൾ കരമനയിലും...

Top