മനുഷ്യര്‍ക്കും ജൈവവൈവിധ്യത്തിനുമിടയിലുണ്ടാവുന്ന തകര്‍ച്ച പ്രകൃതിയില്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഘാതം വലുത്: മുഖ്യമന്ത്രി October 20, 2020

മനുഷ്യരും ആരോഗ്യവും ജൈവവൈവിധ്യവും തമ്മില്‍ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടെന്നും അതിലുണ്ടാകുന്ന തകര്‍ച്ച പ്രകൃതിയില്‍ സമാനതകളില്ലാത്ത ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍...

Top