അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന വാൻ ദ്വീപ് ; February 9, 2021

ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായതും കാഴ്ച്ചയിൽ വ്യത്യസ്തമായതുമായ ഇടമാണ് വാൻ ദ്വീപ്. ജൈവസമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ മുന്നിലാണെങ്കിലും...

Top