പള്ളിത്തർക്കത്തിൽ അവസാനം നടന്ന യോഗത്തിന്റെ മിനുട്‌സിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ഓർത്തഡോക്‌സ് സഭ November 13, 2020

പള്ളിത്തർക്കത്തിൽ അവസാനം നടന്ന യോഗത്തിന്റെ മിനുട്‌സിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന അവകാശവാദവുമായി ഓർത്തഡോക്‌സ് സഭ. കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ അവസാനം നടന്ന യോഗത്തിന്റെ...

Top