പരീക്ഷാ പേടിയകറ്റാം, സ്‌കോളർഷിപ്പും നേടാം പാലന ന്യൂറോസിങ്ക് ആപ്പിലൂടെ February 10, 2021

പരീക്ഷകളെ പേടിയോടെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ത് കൊണ്ടാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? പഠനരീതികളുടെയോ അധ്യയനത്തിന്റെയോ മാത്രം പ്രശ്‌നമായി ഈ പരീക്ഷാ പേടിയെ...

Top