പത്തനംതിട്ടയിൽ അഭിഭാഷകർക്കിടയിൽ കൊവിഡ് പടരുന്നു; കോടതികളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബാർ അസോസിയേഷൻ October 11, 2020

പത്തനംതിട്ടയിൽ കോടതികളുടെ പ്രവർത്തനംആശങ്കയിൽ. പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബാർ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് കത്ത് നൽകി. അഭിഭാഷകർക്കിടയിൽ കൊവിഡ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ്...

Top