നീറ്റ് പി.ജി പരീക്ഷാതീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഏപ്രിൽ 18ന് കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ നടക്കും January 15, 2021

ഈ വർഷത്തെ നീറ്റ് പരീക്ഷ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽവച്ച് ഏപ്രിൽ 18-നാകും പരീക്ഷ നടത്തുക. അതേസമയം, സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച്...

Top