സ്വതന്ത്ര എഴുത്തുകാർക്ക് പുതിയ സാധ്യതയൊരുക്കാൻ ഫേസ്ബുക്ക് March 18, 2021

സ്വതന്ത്ര എഴുത്തുകാർക്ക് പുതിയ സാധ്യതയൊരുക്കാൻ ഫേസ്ബുക്ക്. വെബ് സൈറ്റിലൂടെയും ന്യൂസ് ലൈറ്ററിലൂടെയും തങ്ങളുടെ അനുവാചകരുമായി എഴുത്തുകാർക്ക് സമ്പർക്കം പുലർത്താനാണിത്. വരും...

Top