8 പോലുള്ള നീന്തൽക്കുളം; മനുഷ്യൻ കൊത്തിയെടുത്തതല്ല, ഇത് പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി March 23, 2021

കാഴ്ചയിൽ അതിശയമുണർത്തുന്ന നിരവധി തടാകങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരിടമാണ് ഫിഗർ എയ്റ്റ് പൂളുകൾ. ഇത് പ്രകൃതിദത്ത നീന്തൽ കുളങ്ങളാണ്. എട്ട് എന്ന...

Top