ഒഴിവ് വന്ന രാജ്യ സഭാ സീറ്റിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം കേരള കോൺഗ്രസിൽ രൂക്ഷമാകുന്നു August 17, 2020

ഒഴിവ് വന്ന രാജ്യ സഭാ സീറ്റിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം കേരള കോൺഗ്രസിൽ മുറുകുന്നു. എംഎൽഎമാർക്ക് വിപ്പ് നൽകുമെന്നുള്ള പിജെ...

Top