കൊച്ചി കോർപറേഷനിലും എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും, യുഡിഎഫ്‌സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയായി November 12, 2020

കൊച്ചി കോർപറേഷനിലും എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും, യുഡിഎഫ്‌സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയായി. കോർപറേഷനിൽ മേയർ സ്ഥാനാർഥിയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടി മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസിലെ പ്രാഥമിക...

Top