ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 7269 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ October 23, 2020

ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 7269 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ. 1012 പേരുടെ സമ്പര്‍ക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. മലപ്പുറം 1303, തൃശൂര്‍ 1004,...

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 4767 സമ്പർക്കരോഗികൾ; 195 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും രോഗം October 12, 2020

ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 4767 രോഗികൾ. 195 പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. കോഴിക്കോട് 796, മലപ്പുറം 584, തൃശൂർ 620,...

​ഇന്ന് 10471 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ; 116 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും രോഗം October 10, 2020

ഇന്ന് 10471 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ. 952 പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. മലപ്പുറം 1580, കോഴിക്കോട് 1249, തിരുവനന്തപുരം...

ഇന്ന് 8215 സമ്പർക്ക രോഗികൾ; 111 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും രോഗം October 9, 2020

ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 8215 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. 757 പേരുടെ സമ്പര്‍ക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. കോഴിക്കോട് 1171, മലപ്പുറം...

ഇന്ന് 4616 സമ്പർക്ക രോഗികൾ; 73 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും രോഗം October 8, 2020

ഇന്ന് 4616 രോഗികൾ. 502 പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. മലപ്പുറം 916, കോഴിക്കോട് 651, കൊല്ലം 477, തിരുവനന്തപുരം...

ഇന്ന് 7013 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ; 105 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും രോഗം October 1, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 7013 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ. 730 പേരുടെ സമ്പര്‍ക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. കോഴിക്കോട് 1013, മലപ്പുറം 879,...

ഇന്ന് 6364 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ; 130 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും രോഗം September 29, 2020

ഇന്ന് 6364 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ. 672 പേരുടെ സമ്പര്‍ക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. ഇവ രണ്ടുംകൂടെ ആകെ 7036 സമ്പര്‍ക്ക...

ഇന്ന് 4424 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ; 99 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും രോഗം September 23, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 4424 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ. 640 പേരുടെ സമ്പര്‍ക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. ആകെ 5064 സമ്പര്‍ക്ക രോഗികളാണുള്ളത്....

ഇന്ന് സമ്പർക്കരോഗബാധിതർ 3463; 87 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും രോഗം September 22, 2020

ഇന്ന് 3463 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ. 412 പേരുടെ സമ്പര്‍ക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. ഇവ രണ്ടും കൂടെ ആകെ സമ്പര്‍ക്ക...

ഇന്ന് 2653 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ; 3022 പേർ രോഗമുക്തരായി September 21, 2020

ഇന്ന് 2653 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. അതില്‍ 313 പേരുടെ സമ്പര്‍ക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. തിരുവനന്തപുരം 497, കോഴിക്കോട്...

Page 1 of 21 2
Top