ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പാം കോളുകൾ വരുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്ത് December 13, 2019

ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പാം കോളുകൾ വരുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്ത്. ബ്രസീലാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. പെറുവിനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം....

സ്പാം കോളികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് July 16, 2017

സ്പാം കോളുകളുടെ(ശല്യ വിളിക്കാരുടെ) കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യക്ക്. ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഒരു  ഇന്ത്യൻ...

Top