വടംവലി പോലൊരു വള്ളം വലി

വടംവലി എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. എത്ര പേർ വള്ളം വലി കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതാ കാണൂ വള്ളം വലി… നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഒരു മത്സരയിനമായി നടത്താവുന്നതാണല്ലേ…

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY