ആദായ നികതി റിട്ടേൺ അടക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടി

income tax Last Date To File Income Tax Return. Here Are The Details income tax return last date today

ഓഡിറ്റ് ആവശ്യമുള്ള കമ്പനികളുടേയും സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും ആധായ നികതി റിട്ടേൺ അടക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടി. ഒക്ടോബർ 15 വരെയാണ് സമയപരിധി നീട്ടിയത്.

Top