മികച്ച രാഷ്ട്ര തന്ത്രജ്ഞൻ; മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ ഓർമകൾക്ക് ഇന്ന് രണ്ട് വയസ് August 16, 2020

മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയ് ഓർമയായിട്ട് രണ്ട് വർഷം. മൂന്നുവട്ടം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെയും അതിന്റെ ഗതിവിഗതികളെയും തന്റെ...

Top