മനുഷ്യനെ വഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ബഹിരാകാശ വാഹന പരീക്ഷണത്തിന് ഒരുങ്ങി നാസ April 4, 2021

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസ മനുഷ്യരെ വഹിക്കുന്ന ബഹിരാകാശ പേടകത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പരീക്ഷണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു. മനുഷ്യനെ...

Top