ഇന്ന് അത്തം; പൂവിളികളുടെ പത്താം നാൾ തിരുവോണം… August 22, 2020

മലയാളിയുടെ ഓണാഘോഷങ്ങൾ തുടക്കം കുറിച്ച് ഇന്ന് അത്തം. കൊവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് മലയാളി. അകലം പാലിച്ച്, ഹൃദയം...

Top