‘മരുമകൾ’ കോഴ്സുമായി സ്റ്റാർട്ട് അപ് കമ്പനി September 5, 2018

നല്ല മരുമകളാകാൻ കോഴ്സ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു  സ്റ്റാർട്ട് അപ് കമ്പനിയാണ് വിചിത്രമായ കോഴ്സ് നടത്തുന്നത്.  ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ കാശിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന യങ്...

Top