പുതിയ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ച് ട്വിറ്റർ; ട്വിറ്ററിന്റെ ഫ്‌ളീറ്റ്സിൽ ജിഫുകളും ട്വിമോജികളും ഉപയോഗിക്കാം April 3, 2021

ട്വിറ്ററിന്റെ ഫ്‌ളീറ്റ്സിൽ ജിഫുകളുടെയും ട്വിമോജികളുടെയും രൂപത്തിൽ സ്റ്റിക്കറുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഫീച്ചർ വന്നു. ട്വിറ്ററിന്റെ ഡിസപ്പിയറിംഗ് പോസ്റ്റ് ഫീച്ചറാണ് ഫ്‌ളീറ്റ്‌സ്. ആൻഡ്രോയ്ഡ്,...

Top