ഗിൽഗിത് ബാൾട്ടിസ്താന് പ്രവിശ്യാ പദവി നൽകാനുള്ള പാകിസ്താന്റെ തീരുമാനത്തെ എതിർത്ത് ഇന്ത്യ November 1, 2020

ഗിൽഗിത് ബാൾട്ടിസ്താന് പ്രവിശ്യാ പദവി നൽകാനുള്ള പാകിസ്താന്റെ തീരുമാനത്തെ എതിർത്ത് ഇന്ത്യ. ‘ഗിൽഗിത് ബാൾട്ടിസ്താൻ’ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഇന്ത്യയുടെ...

Top