ഗൂഗിൾ ഇമേജ് സർച്ചിൽ വന്ന മാറ്റം ശ്രദ്ധിച്ചുവോ ? February 18, 2018

ഗൂഗിളിൽ ഇമേജ് സർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കും. അതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രമെടുത്ത് ‘വ്യൂ ഇമേജ്’ ചെയ്ത് അത്...

ഗൂഗിളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ഫീച്ചർ ഇനി ഇല്ല !! July 27, 2017

ഗൂഗിളിൽ പരതുമ്പോൾ നാ അറിയാതെ ഈ ഫീച്ചർ നമുക്ക് സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഫീച്ചർ ഗൂഗിൾ നിർത്തലാക്കിയത് നമ്മിൽ പലരും...

Top