ഉത്തരമലബാറിലെ കടലിൽ വില്ലനായി ജെല്ലി ഫിഷുകൾ ; മൽസ്യ തൊഴിലാളികൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ March 29, 2021

ജെല്ലി ഫിഷുകൾ ഉത്തര മലബാറിലെ കടലിൽ വില്ലനായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂട്ടത്തോടെ കാണുന്ന ജെല്ലി ഫിഷുകളുടെ ആക്രമണത്തെ പേടിച്ച് കടലിൽ പോകാൻ...

Top