സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസത്തിന് അടുത്തയാഴ്ച തുടക്കമാകും January 22, 2021

ഇന്ത്യൻ കര- വ്യോമ- നാവിക സേനകൾ, തീരസംരക്ഷണസേന എന്നിവ സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൈനിക അഭ്യാസം എക്സർസൈസ് കവചിനു അടുത്തയാഴ്ച തുടക്കമാകും....

Top