കൊച്ചി മെട്രോ; അറിയാത്ത നായകർ June 16, 2017

എല്ലാ ഗോപുരങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും പാടിപ്പുകഴ്ത്താത്ത ആയിരം കൈകളുണ്ടാകും. പലരേയും ആശ്ലേഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവരുടെ വിയർപ്പിന്റെ ഫലം ആരും കണ്ടില്ലെന്നും വരാം. എന്നാൽ...

അധ്വാനത്തിന് ദക്ഷിണ നൽകി കൊച്ചി മെട്രോ June 12, 2017

കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി രാപ്പകൽ അധ്വാനിച്ച തൊഴിലാളികൾക്ക് സദ്യയൊരുക്കി കെഎംആർഎൽ. ജൂൺ 17നാണ് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഉദ്ഘാടനം. അതിന് മുമ്പ് പദ്ധതി...

ഭിന്നലിംഗക്കാർക്ക് ജോലിനൽകുന്ന ആദ്യ സർക്കാർകമ്പനിയെന്ന ഖ്യാതി ഇനി കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് സ്വന്തം May 14, 2017

ഭിന്നലിംഗക്കാർക്ക് ജോലിനൽകുന്ന ആദ്യ സർക്കാർകമ്പനിയെന്ന ഖ്യാതി കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് സ്വന്തം. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കം. മെട്രോയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 23...

Top