മാക്രോ ലെൻസ് സ്വന്തമായി നിർമിച്ച് അതിഗംഭീര ചിത്രങ്ങളെടുക്കുകയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി… August 13, 2020

മുന്നിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കാത്തവർ വിരളമായിരിക്കും. മൊബൈൽ ക്യാമറയിലൂടെയുള്ള മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രഫിക്കായി മാക്രോ ലെൻസ്...

Top