പാവകളെ ചികിത്സിക്കണോ? എങ്കിൽ ടോക്കിയോയിലെ നാറ്റ്‌സുമിയിലേക്ക് പോന്നോളൂ… November 6, 2020

മനുഷ്യന് പരിക്കേറ്റാൽ ചികിത്സിക്കാൻ ആശുപത്രികളുണ്ട്. പരിക്കേൽക്കുന്നത് പാവകൾക്കാണെങ്കിലോ? അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ടോക്കിയോയിലെ നാറ്റ്‌സുമി ക്ലിനിക്ക്. ഡോക്ടർ കുറിപ്പടിയെഴുതുകയാണ്. രോഗിക്ക് വേണ്ട...

Top