ഉപഭോക്തൃ വിലസൂചികയുടെ അടിസ്ഥാനവർഷം പരിഷ്‌കരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ October 16, 2020

ഉപഭോക്തൃ വിലസൂചികയുടെ അടിസ്ഥാനവർഷം പരിഷ്‌കരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഇതനുസരിച്ച് വിലസൂചികയുടെ അടിസ്ഥാനവർഷം 2001ൽനിന്ന് 2016ലേയ്ക്ക് മാറ്റാനാണ് തീരുമാനം. പുതുക്കിയ സെപ്റ്റംബറിലെ...

Top