പതിനാറാം ലോക്‌സഭയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചവര്‍… May 24, 2019

ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ  പ്രതിനിധി സഭകളില്‍ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യന്‍ പാര്‍ലമെന്റ്.  ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ശക്തമായ ഈ പ്രതിനിധി സഭയില്‍...

Top