ഈ കുത്തനെയുള്ള പാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ വണ്ടികളുടെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു പോകുമോ? വലുപ്പത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള എഷിമ ഒഹാഷി ഗ്രാൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് March 12, 2021

സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയ കാഴ്ചകളിലൊന്നാണ് ജപ്പാനിലെ റോളർ കോസ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള എഷിമ ഒഹാഷി. ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വണ്ടികളുടെ നിയന്ത്രണം...

Top