കൂടുതൽ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ റെയിൽവേ September 1, 2020

രാജ്യത്തെ ലോക്ക് ഡൗൺ ഇളവുകളുടെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ റെയിൽവേ. നിലവിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിനുകൾക്ക് പുറമേയാണ്...

Top