എറണാകുളം, തൃശൂർ അരി മില്ലിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ പരിശോധന July 20, 2018

എറണാകുളം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അരി മില്ലിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ പരിശോധന. പെരുമ്പാവൂരിലെ കീർത്തി, നിറപറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി. ഇവിടുത്തെ...

ഓണമടുത്തു; റൈസ് മില്ലുകളിൽ മിന്നൽ പരിശോധന September 1, 2017

ജില്ലയിലെ റൈസ് മില്ലുകളിൽ സിവിൽ സപ്ലൈകോ വിജിലൻസ് സക്വാഡിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധന. പരിശോധനയിൽ പല അരി മില്ലുകളിലും വൻ തട്ടിപ്പുകൾ...

Top