പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ശബ്ദം പുറത്തു വിട്ട് നാസ November 14, 2020

മനുഷ്യ രാശിക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രത്തോളം രഹസ്യം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നന ഒന്നാണ് നാം അടങ്ങുന്ന പ്രപഞ്ചം. സാങ്കേതിക തികവിന്റെ കരുത്തിൽ പലപ്പോഴും...

Top