ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുമായി രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ കൂടി ആലുവയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു May 5, 2020

കേരളത്തിൽ നിന്നും 2294 ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുമായി രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ കൂടി പുറപ്പെട്ടു. ജാർഖണ്ഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള...

ആലപ്പുഴയിലെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ അനുവദിച്ചു May 3, 2020

ആലപ്പുഴയിലെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ അനുവദിച്ചു. ആദ്യ ട്രെയിൻ നാളെ ബീഹാറിലേക്കും രണ്ടാമത്തേത് ബുധനാഴ്ച...

Top